z Pasji dla sportu

Deklaracja dostępności Strona internetowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak etykiet opisowych.
 • Brak kontrolki łączy formularzy HTML
 • Brak przycisków określających przeznaczenie kontrolki formularzy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Filipowska.
 • E-mail: slupcamos@wp.pl
 • Telefon: 632753373

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy
 • Adres: ul. Powstańców Wlkp. 22b
 • E-mail: slupcamos@wp.pl
 • Telefon: 632753373

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego znajduje się w Słupcy przy ul. Powstańców Wlkp. 22b.

Przed parterowym budynkiem znajduje się parking na 5 miejsc, z którego mogą korzystać interesanci. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ulicy przy której znajduje się siedziba MOS-u znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Wejście do budynku posiada podjazd o szerokości 125 cm, przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach. Biuro Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest oznakowane, znajduje się po lewej stronie chodnika.

Dojazd do wszystkich boisk, do szatni oraz biur nie ma przeszkód architektonicznych.

W szatniach znajdują się toalety, umywalki oraz prysznice przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Linki, także prowadzące do stron zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym sam oknie.

Dzięki odpowiedniemu kontrastowi tekstu do tła, zamieszczane materiały są czytelne dla osób słabowidzących.

Wszelkie materiały i treści zamieszczane są w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Istnieje możliwość otwarcia strony na ekranach urządzeń mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy dołoży wszelkich starań aby dostępność i uzyteczność strony internetowej osiągneła poziom WCAG 2.0