z Pasji dla sportu

Regulamin

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  OBIEKTU  SPORTOWEGO
„ORLIK 2012”  w  Słupcy,  ul. Powstańców Wielkopolskich  22b

1.    Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2.    Administratorem kompleksu sportowego „ORLIK” jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22 b, tel: 63 275 33 73,
e-mail: slupcamos@wp.pl.
3.    Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne
oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
4.    Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu lub opiekuna.
5.    Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgody rodziców na udział w zajęciach
rekreacyjno-sportowych.  Osoby dorosłe zobowiązane są złożyć oświadczenie
o udziale w zajęciach na własną odpowiedzialność.
6.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
7.    Boiska są czynne codziennie:
a/ w dni nauki szkolnej od 8.00 do 21.00
b/ w pozostałe dni od 12.00 do 19.00
8.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu.
9.    Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
10.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a/ używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach,  kolców,
a na boisku wielofunkcyjnym jakiegokolwiek obuwia innego, niż z podeszwą
miękką,
b/ wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c/ niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d/ wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e/ palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f/ zaśmiecania,
g/ przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h/ zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i/ wprowadzania zwierząt,
j/ korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k/ przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
11.    Korzystanie z pomieszczeń szatni odbywać się może tylko w porozumieniu
z instruktorem lub opiekunem.
12.    Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń szatni odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
13.    Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
14.    W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
15.    O jakichkolwiek problemach zdrowotnych (kontuzja, złe samopoczucie, itp.) osoby korzystające z boisk zobowiązane  są  poinformować  instruktora sportu lub opiekuna.
16.    Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione
i pozostawione bez opieki.
17.    Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu  sportowego  można zgłaszać
do administratora.